About Us

Leathermen Scotland is an open and diverse club which aims to celebrate and encourage the wearing and appreciation of Leather and fetish gear while also promoting the Leather community in Scotland. We provide a social space for both established and new people of Leather, and accept members regardless of gender, identity, race, ability, or location.

It all began in March 2019 when a group of Leathermen met on a Sunday afternoon at The Gallery Bar with the purpose of starting a monthly social. The popularity of these events soon grew, with members travelling to Glasgow from all areas of Scotland.

In March 2020 everyone involved with the social got together and decided to form an official club. The club is run by the members, for the members, and annually we elect a Steering Committee of volunteers to direct the work of the club, organise events and run our online presence.

Other members get involved too by hosting events, buddying new members, and contributing to the lively online discussions.

Then Coronavirus happened…

This may have stopped us from meeting publicly, but it has given us the opportunity to establish a solid online presence, with virtual events happening every week, and members joining from as far afield as Canada, Australia, Norway, Ireland, and even Kilmarnock. We’ve hosted quizzes, shows, karaoke, and online games as well as our bi-weekly “coffee cake and chat”. We’re always looking for more ways to get our members involved during these trying times and can’t wait to meet in person again once this pandemic is over.

’S e club fosgailte a th’ anns a’ chlub, le buill aig a bheil iomadh ùidhean is le amasan airson mholadh is bhrosnachadh daoine  aodaich-leathair a chur orra is airson sùim a ghabhail air na h-aodaich-leathair is air aodaich feitiseach eile; cuideachd, aig an aon àm, tha sinn ag iarraidh coimhearsnachd de luchd-mholaidh leathair a leasachadh ann an Alba. Tha sinn a’ togail àite sòisealta airson bhuill le fiosrachadh mòr den t-saoghal-leathair is daoine aig tòisich tòiseachaidh den turas aca. Bidh sinn a’ cur fàilte air neach de gach gnè, gach fèin-aithneachadh, gach cinneadh, gach comas, no à àite sam bith.

Thòisich a h-uile rud ann am Màrt 2019 nuair do choinneamh buidheann de dhaoine aig an robh ùidh air leathar feasgar Didòmhnaich/Là na Sàbaid ann am Bar Gallery, Glaschu, aig an amas de choinneamh sòisealta a ruith gach mìos. Dh’fhàs ùidh dhaoine cho mòr air na coinneamhan sin is rinn daoine tursan fada gu leòr à bailtean air feadh na h-Alba, airson a bhith anns na coinneamhan a leanadh.

Anns a’ Mhàrt 2020 chruithnich na daoine ann an coinneamh shòisealta is bha sinne dhen bheachd chlub oifigeil a stèidheachadh. Tha an club ga ruith le na buill againn, airson nam ball againn, is gach bliadhna bidh sinn a’ taghadh Comataidh Stiùiridh de shaor-thagraichean airson na leanas: obair a’ chlub a stiùireadh; na tachartasan againn a chur air dòigh; is cuisean a’ chlub air loidhne a ruith.

Chaidh buill eile an sàs anns a’ chlub mar stiùiriche tachartasan, mar chompanaich ri na buill ùra, is mar phàirt a ghabhail sna tachartasan beòthail air loidhne.

Thàinig Coròna-bhìoras ma-thà …

Ged a chuir sin crìoch air na coinneamhan fiosaigeach againn, chruthaich e cothrom son dhuinn làthaireachd làidir air loidhne a thogail: le tachartasan biortail gach seachdain; le buill a’ tighinn ann à àiteachan mar Chanada, Astràilia, Nirribhidh, Èirinn, is eadhon mar Chill Mheàrnaig. Rinn sinn tòrr rudan air loidhne: farpaisean-cheist; taisbeanaidhean; karaoke; geamaichean air loidhne; is na tachartasan “cofaidh, cèic is cabadaich” againn gach cola-deug. Bidh sinn a’ lorg air dòighean a bharrachd airson fàilte a chur gu beachdan nam ball againn gus am pàirt a ghabhail fad na h-ùine  anns na h-amannan uabhasach seo is tha sinn air ar bioran gus cruinnich sinn ri chèile nuair a bhios am bhìoras air falbh.

 

%d bloggers like this: